Call for papers

SESJONSTEMAER

Vi ønsker velkommen papers, poster og symposier innen forskning om funksjonshemming på følgende temaer:

 • Velferdspolitikk og tjenesteorganisering
 • Utdanning og arbeid
 • CRPD og menneskerettigheter
 • Brukermedvirkning og medforskning
 • Komparative perspektiv, nordiske og globale
 • Barnehage, skole og oppvekst
 • Utenforskap og marginalisering
 • Interseksjonalitet og kjønn
 • Levekår og livskvalitet
 • Overganger og livsfaser
 • Universell utforming
 • Minoritetserfaringer og -perspektiver
 • Rettssikkerhet, vold og overgrep
 • Fritid og hverdagsliv
 • Teoretiske og metodologiske perspektiver
 • Sosial innovasjon og samskaping
 • Velferdsteknologi og kunstig intelligens
 • Identitet og holdninger

Retningslinjer for

poster-, papersesjoner og symposia

Et abstract til presentasjon av paper eller poster kan maksimalt være på 300 ord (pkt. 3 – 6 under) og skal inneholde følgende:

 1. Tittel på paper
 2. Forfatter(e) av abstract og kontaktinformasjon
 3. Problemstilling
 4. Metodisk tilnærming
 5. Kort presentasjon av eventuelle hovedfunn
 6. Forankring mot sesjonstema

Alle som presenterer paper oppfordres til å ha med kopier av sitt paper på konferansen.

PAPERSESJONER

Papersesjoner består av muntlig fremføring og diskusjon av pågående eller avsluttet forskningsprosjekt. Den muntlige presentasjonen av paperet er begrenset til 20 minutter og ytterliggere 10 minutter til diskusjon (i sesjoner med 4 papers er det satt av 18 minutter til presentasjon og 5 minutter til dialog). Vi ber deg velge et av de foreslåtte sesjonstemaene (se til venstre/over). En deltaker har en begrensning på fremføring av 1 paper på konferansen (men kan være medforfatter på flere). Vi oppfordrer alle som skal gi muntlige presentasjoner å ta prinsippene om universelt design med i betraktning. Presentasjonene skal være likeverdig tilgjengelig for alle. 


Registrering av abstracts

Registrering av abstracts til symposia, posters- og papersesjoner gjøres innen 25/1 via konferansens nettbaserte skjema for abstract registrering.


Tilbakemelding på vurdering av abstracts

Tilbakemelding vil bli gitt senest 13/2.

Symposium

Et symposium er basert på et tema og er planlagt av en initiativtaker til symposiet (organisator). Paperene i symposiet er alle fokusert på temaet for symposiet. Et symposium har en møteleder (ofte organisatoren) og gjerne en eller flere opponenter («discussants»), som har lest paperene før konferansen. Et symposium kan gå over mer enn en sesjon. En sesjon inneholder 3 – 4 paperinnlegg i sesjoner over 90 minutter og 2 – 3 i sesjoner over 60 minutter. Symposium organisatoren beslutter organiseringen av symposiet og tidsskjemaet for den enkelte presentasjon. Minimum to institusjoner skal være representert.

Organisatoren av symposiet registrerer et abstract for symposiet som inkluderer:

 • Tittel på symposiet
 • ·Et abstract som beskriver hele symposiet (Maks 300 ord)
 • Navn på bidragsyterne og tittel på deres presentasjoner

Fristen får innsending av symposia gikk ut den 18.1. Det er viktig at arrangør av symposiet sikrer at hver innleder har registrert hvert sitt abstract til konferansen innen frist for abstracts.